De vindplaats van de Algemene Voorwaarden worden, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, vertelt aan de opdrachtgever en zijn vanaf dat moment van toepassing.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: De Egoloog natuurlijke of rechtspersoon op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer van de opdrachtgever de schriftelijke of mondelinge bevestiging heeft ontvangen van deelname en wordt vastgelegd in een schriftelijke inschrijvingsformulier.

3.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Het kennismakingsgesprek is kostenloos en vrijblijvend wat inhoud dat zowel opdrachtnemer als opdrachtgever vrij zijn om wel of niet met elkaar in zee te gaan. Na het kennismakingsgesprek wordt er, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, tijdens de het eerste coachings-gesprek een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend.

4.3. Bij het inschrijfformulier dat tijdens het eerste coachings-gesprek wordt ondertekend, staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat. Dat zal 4, 5 of 6 weken zijn. Het vastgelegde traject kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met opdrachtgever worden uitgebreid in aantal bijeenkomsten of in duur van de periode.

4.4. De coachings-gesprekken vinden plaats op een in gezamenlijk overleg vastgestelde locatie. Dit zal over het algemeen in Hilversum zijn.

4.5. Er wordt van zowel de opdrachtnemer, als opdrachtgever een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid verwacht voor het bereiken van coachingsdoelen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen deze doelen. Opdrachtgever is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten van de coaching.

4.6. Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. De Egoloog coaching is geen vervanging van bijvoorbeeld professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies.

Artikel 5: Overmacht

5.1. Bij ziekte of overmacht van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever, wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift het coachingstraject op. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

5.3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1. Opdrachtnemer zal, tenzij deze een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, alle informatie vertrouwelijk behandelen. Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door de opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het staat opdrachtgever vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

6.2 De opdrachtnemer wijst er nadrukkelijk op dat de absolute vertrouwelijkheid van informatie over multimedia zoals onder andere: e-mail , whatsapp-, sms- , skype- of belcontact niet door haar kan worden gewaarborgd, in verband met hackers, internetcriminaliteit, virussen of bij verliezen of diefstal van laptop of telefoon.

6.3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door cliënt ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

6.4. De opdrachtgever is gerechtigd tot inzage in het eigen informatie, aantekeningen en verslagen.

Artikel 7: Ontbinden overeenkomst

7.1. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade.

7.2. De opdrachtnemer heeft het recht, zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1. Alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

8.2. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die volgens lid nummer 1, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Honorarium, kosten en kortingen

9.1. Tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever worden prijsafspraken gemaakt voor een trajectduur van 4, 5 of 6 weken. Dit zijn vaststaande prijzen in Euro’s.

9.2. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

9.3. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve
van de opdracht.

9.4. De tarieven zijn inclusief BTW. Dit wordt op de factuur aangegeven.

9.5. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een tussenpartij prijsverhogingen doorvoert.

9.6. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.7. Tijdelijke aanbiedingen en kortingen hebben beperkte plaatsen. Deze aanbiedingen en kortingen vervalen indien het product waarop of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 10: Betaling

10.1. Na het invullen van het inschrijfformulier, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, zal er een factuur via de email verzonden worden. De betaling dient voorafgaand van het coachingstraject te geschieden, te geschieden op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven.

10.2. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de factuur via de e-mail. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL34 SNSB 0909 2333 14 t.n.v. Josien Alblas, De Egoloog. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is afhankelijk van de startdatum van de coaching, aangezien de betaling dient te geschieden voordat de coaching aanvangt.

10.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal er niet gestart worden met het coachingstraject.

10.3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11: Annulering

11.1. Bij tussentijdse annulering zal geen restitutie van het coachingsgeld plaatsvinden.

11.2. Bij annulering door opdrachtgever van coaching binnen 3 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 50% van de kosten van de overeengekomen hoofdsom te betalen.

11.3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.

11.4. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden de coaching te annuleren, in dat geval heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan De Egoloog betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. Alle verplichtingen van de opdrachtnemer onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen.

12.2. De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, zowel direct als indirect.

12.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van het traject bij de opdrachtgever aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

12.4. Opdrachtgevers zijn volledig verantwoordelijk voor hun persoonlijke gezondheid en welbevinden. Coaching en producten van opdrachtnemer zijn puur ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling bedoelt en dienen op die manier gebruikt te worden.

12.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade wanneer het advies volledig is opgevolgd en dit door onderzoek is aan te tonen.

12.8. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de opdrachtgever indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de opdrachtnemer en dit door onderzoek is aan te tonen.

12.9. Onder directe schade wordt het volgende verstaan:
Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Voordat deze kosten worden gemaakt dient de opdrachtgever hiervoor toestemming van opdrachtnemer te krijgen.

12.10. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

12.11. Eventueel uit te keren schadevergoeding kan en zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.

12.12. In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor enige schade, ongeacht in welke vorm en op welke grondslag gebaseerd, aan de zijde van de opdrachtgever.

12.13. Indien opdrachtnemer voor geleden schade aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in principe beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.14. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele fysieke schade aan de zijde van de opdrachtgever tijdens de wandelactiviteiten die vallen binnen het coachingstraject.

Artikel 13: Reclames

13.1. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij opdrachtnemer, kan opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

13.2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

13.3. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal opdrachtnemer ter harer keuze de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken.

Artikel 14: Verjaringstermijn

14.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 15: Geschillen

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

15.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.3. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

Artikel 16: Wijziging Algemene Voorwaarden

16.1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe opdrachtgevers geldt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden effectief één maand na aankondiging hiervan aan lopende opdrachtgevers, dan wel één maand na plaatsing van de herziene Algemene Voorwaarden.

Artikel 17: Vindplaats

17.1. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.egoloog.nl

Algemene Voorwaarden – Versie oktober 2015